Tržnice

Temeljem članka 11 . Tržnog reda mjesne tržnice u Korenici („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera” br. 14/21) Direktor društva Komunalac d.o.o. objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Članak 1.

U cilju davanja u zakup prodajnih mjesta na tržnici na malo na vanjskim prostorima k.o. Korenica k.č. 11455, k.č. 11456, k.č. 12419/2, k.č. 12373/4 (dalje u tekstu: otvorena Tržnica) u vrijeme sajma koji se održava svake subote kroz cijelu godinu od 06.00 do 15.00 sati. , upućuje se ovaj Javni poziv.

Članak 2.

Na otvorenoj Tržnici dozvoljena je prodaja sukladno Tržnom redu i to:

  • Gornji dio parkinga na k.č. 11445 namijenjen je prodaji proizvoda za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo, svijeće, proizvodi od keramike, stakla, plastike i kože, te odjevnih predmeta i obuće
  • Donji dio parkinga k.č. 11455 i parking k.č. 11456 namijenjeni su prodaji prehrambenih namirnica te cvijeća i rasada.
  • Prodajna mjesta na k.č. 12419/2 namijenjena su prodaji proizvoda za stoku.
  • Prodajna mjesta na k.č. 12373/4 se koriste samo u slučaju popunjenosti gore navedenih površina i uz dozvolu Radnika Društva koji koordinira radom sajma.

Članak 3.

Cijena zakupa prodajnog prostora i/ili štanda definirana je Cjenikom tržnice, a osnova za obračun je površina jednog parkirnog mjesta.

Cjenik tržnice javno je dostupan na internetskim stranicama Društva.

Članak 4.

Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe, registrirane za djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom prodajnom mjestu sukladno ovom Javnom pozivu. Članak 5.

Zainteresirani poslovni subjekti trebaju ispuniti Obrazac iskaza interesa iz kojeg će biti vidljivo koje prodajne površine te na koji vremenski period iste žele zakupiti te priložiti:

a) Za pravne osobe – izvadak iz sudskog registra i presliku osobne iskaznice direktora društva te broj žiro računa otvoren kod poslovne banke

b) Za obrtnike – izvadak ili rješenje iz obrtnog registra ili obrtnicu i presliku osobne iskaznice nositelja obrta te broj žiro računa otvoren kod poslovne banke

c) Za udruge – rješenje državne uprave i presliku osobne iskaznice predsjednika udruge te broj žiro računa otvoren kod poslovne banke

d) OPG – rješenje o upisu u upisnik OPG i presliku osobne iskaznice predsjednika udruge te broj žiro računa otvoren kod poslovne banke ili broj tekućeg računa nositelja OPG-a

e) Za domaću radinost – rješenje o upisu domaće radinosti i presliku osobne iskaznice nositelja radinosti i broj tekućeg računa nositelja domaće radinosti

f) Za slobodna zanimanja – rješenje o upisu u registar djelatnosti i presliku osobne iskaznice te broj žiro računa otvoren kod poslovne banke

Na Poziv se mogu javiti pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i fizičke osobe koji na dan otvaranja iskaza interesa nemaju dugovanja prema jedinici lokalne samouprave Općini Plitvička Jezera odnosno društvu Komunalac d.o.o. Korenica, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja iskaza interesa, osim ako je ponuditelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza ili ako je s Općinom Plitvička Jezera ili sa Društvom na drugi način regulirao podmirivanje obveza ili plaćanje duga, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja te da iznos dugovanja podmiri do dana sklapanja ugovora o zakupu;

Članak 6.

Odabir zakupca se vrši po principu redoslijeda javljanja.

Javni poziv vrijedi od dana objave na mrežnim stranicama Društva do zakupa svih prodajnih površina.

Članak 7.

Na poziv se javljaju samo subjekti koji odredeno prodajno mjesto žele zakupiti na dulji period, odnosno u najduljem trajanju od godine dana, u vrijeme subotnjeg sajma.

Za dnevno iznajmljivanje prodajnog mjesta u vrijeme subotnjeg sajma potrebno je ispuniti poseban zahtjev, koji je dostupan na stranicama Društva prema Cjeniku.

Članak 8.

Komunalac d.o.o. Korenica i odabrani Zakupac sklapaju Ugovor o zakupu prodajnog mjesta na otvorenoj tržnici u Korenici.

Odluku o prihvaćanju ponude donosi Direktor Društva u roku od osam (8) dana. Članak 9.

Društvo zadržava pravo poništavanja Javnog poziva bez obrazloženja.

KLASA:363-02/22-01/02

Ur.br.: 2125-11-7-01-22-01

U Korenici 11. ožujka 2022.g.

KOMUNALAC D.O.O.
Direktor
Ana Rapo, mag. com.

Javni poziv za iskaz interesa

Obrazac iskaza interesa Tržnica

Cjenik tržnih usluga na tržici u Korenici

Mapa tržnice

Tržni red – web stranica