Sprječavanje sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ br. 120/16)

Na temelju čl. 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj Komunalac d.o.o. objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja): 

 Izjava o sukobu interesa

 

  1. Anđić j.d.o.o., Gornji Karin, Ulica hrvatskih velikana 40, osoba ovlaštena za zastupanje Kristijan Anđić,

    OIB: 74337236683