Zakoni i propisi

  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
  • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)
  • Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/0641/08130/11106/12)
  • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14110/15, 14/19)
  • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)
  • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017)