Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, Ispravak NN 15/14)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijailh troškova i troškove dostave informacije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)