Način podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Korenica dužno je:

  • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora/reklamacije u svojim poslovnim prostorijama te putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte
  • u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Potrošač može podnijeti pisani prigovor ako je nezadovoljan pruženom uslugom na slijedeći način:

  • osobno u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.
  • putem pošte na adresu Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, Korenica
  • telefaksom na broj 053 776-168
  • elektroničkom poštom na adresu info@komunalac-korenica.hr

Pravilnik o Povjerenstvu za zaštitu prava potrošača