O nama

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Općina Plitvička Jezera, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera. Općina Plitvička Jezera je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik.

Glavna djelatnost trgovačkog društva Komunalac d.o.o. je obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada odnosno pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera. U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 19/18) trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Korenica povjereno je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera:

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

  • održavanje nerazvrstanih cesta (ljetno i zimsko održavanje)
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja
  • održavanje čistoće javnih površina

Odlukom o imenovanju prinudnog upravitelja za nekretnine (stambene zgrade) Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 20/14) te Zaključkom o određivanju prinudnog upravitelja zgrada Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/16) Komunalac d.o.o. je imenovan prinudnim upraviteljem stambenih zgrada na području Općine Plitvička Jezera i Općine Udbina.

Izjava o osnivanju