Cjenik usluga

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU

* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22)  cijene za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na računima se  iskazuju u kunama i eurima prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kn

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Plitvička Jezera izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Plitvička jezera (,Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 27/17).

Za određivanje cijene javne usluge određeni su troškovi Davatelja javne usluge koji moraju biti pokriveni iz minimalne javne usluge i troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada. Troškovi Davatelja javne usluge raspoređeni su na sve Korisnike javne
usluge prema količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada. Troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada određeni su cijenom odlaganja mase (tona) miješanog komunalnog otpada.

Na temelju čl. 113. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Plitvička jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 27/17) cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada se iskazuje kao zbroj troškova minimalne javne usluge(fiksni dio), troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i ugovorne kazne (ukoliko je korisnik postupio protivno Odluci).

MINIMALNA JAVNA USLUGA

1.) STANOVNIŠTVO

Cijena minimalne javne usluge određuje se na temelju brojnosti članova pojedinog kućanstva.

1. Fizičke osobe sa stalnim boravištem na području Općine Plitvička Jezera u objektima namijenjenim individualnom stanovanja (kuće) i fizičke osobe u kućanstvima u zajedničkom stanovanju

Broj članova kućanstvaMinimalna javna usluga (fiksni dio)
116,00 kn
228,80 kn
341,60 kn
454,40 kn
567,20 kn
680,00 kn
7+92,80 kn

2. Fizičke osobe sa privremenim boravištem na području Općine Plitvička Jezera plaćaju cijenu minimalne javne usluge za sva obračunska razdoblja kao i fizička osoba sa prebivalištem na
području Općine Plitvička Jezera.

Ukoliko broj članova u kućanstvu pojedinog korisnika usluge nije poznat, Davatelj javne usluge predlaže broj članova kućanstva prema tablici:

Procjena kvadrature (m2)Broj osoba
<451
45-60

2

60-803
80-1004
>1005

Korisnici koji se bave iznajmljivanjem turističkih postelja plaćaju uvećanu cijenu minimalne javne usluge na temelju broja prijavljenih postelja za iznajmljivanje. Cijena minimalne javne usluge uvećana je za 15 kn mjesečno po postelji što odgovara zaduženo volumenu posude od 20 litara po postelji i plaća za vrijeme 4 mjeseca turističke sezone ili temeljem prijave i odjave djelatnosti iznajmljivanja turističkih postelja.

2.) GOSPODARSTVO– fizičke i pravne osobe koja na području Općine Plitvička jezera obavljaju djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti plaćaju istu cijenu minimalne javne usluge za sva obračunska razdoblja osim za skupine 3.1-3.4 kojima se prosječna proizvodnja miješanog komunalnog opada izračunava samo za sezonski dio godine kada se je ta djelatnost i obavljala.

Davatelj javne usluge predlaže dogovoreni i zaduženi volumen posude za koji se obračunava mjesečna minimalna javna usluga:

SpremnikSkupine 3.1-3.2.Skupine 3.3-3.4Skupine 3.4-3.14 bez 3.13
80 l76,8057,6051,20
120 l115,2086,4076,20
240 l230,40172,80153,60
360 l354,60259,20230,40
770 l739,20554,40492,80
1.100 l1056,00792,00704,00

Ukoliko nije moguće utvrditi realnu početnu potrebu za veličinom spremnika, minimalna javna usluga za korisnike svih skupina gospodarstva određuje se na temelju umnoška kriterija, koeficijenta proizvodnje otpada (prema tablici) i cijene minimalne javne usluge definirane po
volumenu (litri) od 0,16 Kn/litra.

SKUPINEKOEFICIJENT PROIZVODNJE OTPADA (litara mjesečno)KRITERIJ
Skupina 3.1. – Korisnici koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem soba/apartmana (hoteli, hosteli, prenoćišta, vile, kuće za odmor i sl.) koji pružaju i usluge pripreme hrane3,35 lm2
Skupina 3.2. – Korisnici koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem soba/apartmana (hoteli, hosteli, prenoćišta, vile, kuće za odmor i sl.) bez usluge pripreme hrane3,3 lm2
Skupina 3.3. – Korisnici koji pružaju usluge pripreme hrane iz kategorija restorana, barova, gostionica, zdravljaka, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistroa, slastičamica, objekata brze prehrane, kavana, pivnica, buffeta, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, kleti, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekata jednostavnih usluga u kiosku, objekata jednostavnih brzih usluga, objekata jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekata jednostavnih usluga u šatoru, objekata jednostavnih usluga na klupi, objekata jednostavnih
usluga na kolicima i sl.
6,6 lm2
Skupina 3.4. – Korisnici koji pružaju usluge pripreme hrane bez konzumacije hrane na lokaciji (npr. objekti brze prehrane,fast food, pizza cut i sl.)6,7 lm2
Skupina 3.5. – Kafići, barovi, noćni klubovi, točionice pića i sl. bez usluga pripreme hrane2,65 lm2
Skupina 3.6. – Samoposluge, trgovine prehrambenim proizvodima, prodavaonice mješovite robe, ostale trgovine na malo i veliko, ostali ugostiteljski objekti, proizvodno industrijski objekti, šumarije, garaže, skladišta, benzinske postaje, dvorane i sportski objekti prodavaonice namještaja, prodavaonice tehničke robe, proizvodne obrtničke radnje i sl.)3,24 lm2
Skupina 3.7. – Ostale obrtničke uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kemijske čistionice, cvjećarne, ljekame, fotokopimice i sl.), kiosci2,7 lm2
Skupina 3.8. – Fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (vulkanizeri, strojobravari, kamenoresci, autolimari, automehaničari kovinotokari i sl.)2,6 lm2
Skupina 3.9. – Uredski prostori (državne i lokalne uprave, policije, osiguravajućih organizacija, sudova, odvjetničkih ureda, agencija, prometnih ureda, javnih državnih poduzeća, fondova, društvenih organizacija i udruženja građana i sl.), banke posta i sl.1,3 lm2
Skupina 3.1 0. – Objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići i škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl. ), kino, kazalište, udruge, učilista, galerije, zdravstvene ustanove i organizacije (dom zdravlja, ambulante i sl.), vjerske ustanove, dom za smještaj umirovljenika, centri za socijalnu skrb1,65 lm2
Skupina 3.11. – Tržnice3,25 lm2
Skupina 3.12. – Kampovi34 lm2
Skupina 3.13.- Nacionalni park Plitvička jezera0,04 lm2
Skupina 3.14.- ostale djelatnosti1,25 lm2

TROŠKOVA ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada = 0,06 kn/1. Sve kategorije plaćaju cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada prema broju i volumenu primopredanih spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju. Do uspostave digitalne evidencije primjenjuje se učestalost odvoza, pražnjenja 2 puta mjesečno.

SpremnikCijena pojedinačnog preuzimanjaCijena dodatne vrećice sa oznakom
60 l3,60 kn3,60 kn
80 l4,80 kn4,80 kn
120 l7,2 kn7,20 kn
240 l14,40 kn 
360 l21,60 kn 
770 l46,20 kn 
1.100 l66,00 kn 

Preuzimanje dodatne vrećice odložene uz spremnik za miješani komunalni otpad moguće je isključivo sa oznakom Komunalca d.o.o.
Sve cijene su bez PDV-a.

UGOVORENA KAZNA

Ugovorena kazna je novčana kazna za kršenje ugovorene obveze. Ona predstavlja zbroj svih stvarnih troškova uklanjanja nastalih posljedica kada je pojedini korisnik postupio protivno Ugovoru. Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Plitvička Jezera ( ,Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 27/17) određena je visina Ugovorene kazne. Kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik nastalu obvezu plaćanja ugovorene kazne, a u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge koji koriste taj zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju.

Direktor Komunalca d.o.o
Damir Jakšić, dipl.ing

KLASA: 363-03/19-01/06
URBROJ: 2125/11-07-19-01