Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22), koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Komunalac d.o.o. javnost informira putem službene web stranice i facebook stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Komunalc d.o.o., te putem oglasne ploče. Isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.
Službenik za informiranje je zaposlenik Komunalac d.o.o., Nikolina Jurčević (Odluka o imenovanju službenika za informiranje).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje usmeno ili pismeno, na sljedeći način:

Komunalac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za utvrđivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14 i 15/14).