Raspored lokacija i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

 Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. 

Na području Općine Plitvička Jezera u ovom ciklusu određene su lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 2-3 radna dana, prema datumima i satnici navedenima u ovom letku. 

 RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

PONEDJELJAK – PETAK (12:30-14:30) 

 

 RASPORED LOKACIJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

 • 14.09.2021.-15.09.2021. Mukinje (kod ŠRC Mukinje) 
 • 16.09.2021.-17.09.2021. Rastovača (kčbr.209) 
 • 20.09.2021.-21.09.2021. Smoljanac (Smoljanac 44) 
 • 22.09.2021.-24.09.2021. Vaganac (kod crkve) 
 • 27.09.2021.-28.09.2021. (na skretanju za Željavu) 
 • 29.09.2021.-01.10.2021. Vrelo i Rudanovac (parking nasuprot Borja) 

 U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti sljedeće vrste otpada: 

 • papir i karton
 • ambalaža od plastike, metala i stakla
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari
 • otpadna ulja (jestiva i motorna)
 • fluorescentne i štedne žarulje 
 • lijekovi 
 • boje, tinta, ljepila, smole
 • EE otpad