Natječaj za zapošljavanje na određeno – trgovac

Temeljem članka 24. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. od 24.11.2000. godine, direktorica društva Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, Korenica raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na odredeno vrijeme

l . TRGOVAC M/Ž (l izvršitelj)

  • Na određeno vrijeme
  • Stručna sprema: SSS trgovačkog smjera
  • Radno iskustvo: 2 mjeseca
  • Potrebno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računala
  • Opis poslova:

– obavlja prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste
– pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda
– prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje nadležne, kako bi nabavlj ali robu sukladno potrebama kupaca
– po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene
– mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja
– brine i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju
– pri preuzimanju robe iz skladišta mora provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe
– brine za primjereni raspored robe na policama, kao i za dostatnu količinu robe koju nudi kupcima
– vodi računa o prezentaciji robe uz korištenje osobno izabranih reklamnih sredstava
– obračunava prodanu robu, brine o blagajni, vodi evidenciju naručene, primljene i prodane robe
– radi i reklamacije i brine o za to potrebnim dokumentima
– prilikom inventure priprema robu za popisivanje, popisuje zalihe i izračunava njihovu vrijednost

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 10. lipnja 2022. godine na adresu: Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, 53230 Korenica (s naznakom — „Prijava na natječaj”)

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom pravodobnom prijavom smatrat će se one prijave koje stignu na adresu poslodavca najkasnije do 13. lipnja 2022. godine, a dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Napomena: prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se razmatrati.

U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

S kandidatima/kandidatkinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Po obavijesti o izboru kandidata , a prije sklapanja Ugovora o radu, kandidat će biti upućen na liječnički pregled i provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova, a troškove pregleda snosit će trgovačko društvo Komunalac d.o.o.

U Korenici, 06.06.2022. godine

KLASA: 112-03/22-01/05
URBROJ: 2125-11-7-01-22-01

Komunalac d.o.o.
Direktorica
Ana Rapo, mag.comm.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme.pdf