Natječaj za posao

Temeljem članka 24. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac d.o.o. od 24.11.2000. godine, direktorica društva Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, Korenica raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

 1. RADNIK NA GOSPODARENJU OTPADOM M/Ž (1 izvršitelj
 • Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja
 • Stručna sprema: NSS/SSS
 • Radno iskustvo: nije potrebno
 • Opis poslova:

– obavlja poslove prikupljanja otpada odloženog u spremnike te pražnjenje istih u vozila komunalne namjene
– obavlja poslove prikupljanja glomaznog otpada
– obavlja poslove čišćenja i uređenja prostora oko spremnika za otpad

 1. RADNIK U GRAĐEVINARSTVU M/Ž (2 izvršitelja)
 • na određeno vrijeme
 • Stručna sprema: NSS/SSS
 • Radno iskustvo: iskustvo rada u građevinarstvu
 • Opis poslova:

– obavlja sve pripremne, završne i ostale poslove gradnje, građenja, iskoličenja građevine, održavanja građevine, pripremnih radova, rekonstrukcije građevine, ugradnje, uklanjanja građevine ili njezina dijela definiranih važećim „Zakonom o gradnji”, uporabom ručnih, električnih, motornih alata, strojeva i opreme sve do okončanja radova

 1. STROJAR GRAĐEVINSKOG STROJA M/Ž (1 izvršitelj)
 • na određeno vrijeme
 • Stručna sprema: SSS/KV strojar ili SSS vozač s položenim ispitom za strojara
 • Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci radnog iskustva o vozačka dozvola B kategorije
 • Opis poslova:

– obavlja sve upravlja bagerom i drugim građevinskim strojevima i uređajima
– priprema stroj za rad, vodi brigu o čistoći i ispravnosti stroja
– svakodnevno pregledava stroj radi ustanovljavanja ispravnosti stroja za rad
– obavlja sve radnje vezane s mogućnostima stroja za obavljanje poslova iz djelatnosti društva
– obavlja pripremne i zemljane radove

 

 1. ČISTAČ ULICA M/Ž (1 izvršitelj)
 • Na određeno vrijem
 • Stručna sprema: NSS/SSS
 • Radno iskustvo: nije potrebno
 • Opis poslova:

– obavlja poslove čišćenja i održavanja urednosti pješačkih staza, pješačkih zona, trgova i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste na području Općine

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice i sl.),
 • uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B” kategorije,
 • dokaz da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prljavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 18. svibnja 2022. godine na adresu: Komunalac d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, 53230 Korenica (s naznakom — „Prijava na natječaj”)

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom pravodobnom prijavom smatrat će se one prijave koje stignu na adresu poslodavca najkasnije do 20. svibnja 2022. godine, a dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Napomena: prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan utvrđenog roka, neće se razmatrati.

U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

S kandidatima/kandidatkinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Po obavijesti o izboru kandidata , a prije sklapanja Ugovora o radu, kandidat će biti upućen na liječnički pregled i provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova, a troškove pregleda snosit će trgovačko društvo Komunalac d.o.o.

U Korenici, 13.05.2022. godine

KLASA: 112-03/22-01/04

URBROJ: 2125-11-7-01-22-01

 

Komunalac d.o.o.
Direktorica
Ana Rapo, mag. comm.

Natječaj za zapošljavanje