Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

KLASA: 363-01/22-01/06
URBROJ: 2125-11-7-01-22-01
Korenica, 28.04.2022.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (u daljnjem tekstu: Zakon) Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji donosi davatelj usluge na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge određene jedinice lokalne samouprave.

Odluka o načinu pružanja javne usluge Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Odluka) usvojena 27. siječnja 2022.

Davatelj javne usluge na području Općine Plitvička Jezera je tvrtka „Komunalac d.o.o.”, Trg Sv. Jurja 12, 52230 Korenica (OIB: 35080102633).

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Na području pružanja javne usluge primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.

Cjenik se donosi za područje pružanja javne usluge i sadrži cijenu u kunama za volumen preuzetog spremnika miješanog komunalnog otpada.

Davatelj usluge dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je odredena cijena obvezne minimalne javne usluge.

MINIMALNA JAVNA USLUGA

Minimalna javna usluga odredena Odlukom:

 • Minimalna javna usluga korisnika kućanstvo = 45,00 kn
 • Minimalna javna usluga korisnika ne kućanstvo = 105,00 kn

Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge odredeni Odlukom:

 • Umanjenje cijene javne usluge za korisnike kućanstvo koji proizvode jednako ili manje od 240 litara miješanog komunalnog opada mjesečno – prijedlog umanjenja cijene javne usluge od 40%
 • Umanjenje cijene javne usluge za korisnike kućanstvo koji proizvode jednako ili manje od 120 litara miješanog komunalnog opada mjesečno – prijedlog umanjenja cijene javne usluge od 50%
 • Umanjenje cijene javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode jednako ili manje od 480 litara miješanog komunalnog opada mjesečno – prijedlog umanjenja cijene javne usluge od 10%

PREUZIMANJE MIJEŠANOGA KOMUNALNOGA OTPAD – PRIJEDLOG CJENIKA

Preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad kućanstvo:

 • Spremnik 120 l = 14,40 kn
 • Spremnik 240 l = 28,80 kn
 • Spremnik 770 l = 92,40 kn
 • Spremnik 1.100 l = 132,00 kn

Preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad— ne kućanstvo:

 • Spremnik 120 l = 33,60 kn
 • Spremnik 240 l = 67,20 kn
 • Spremnik 770 l = 385,00 kn
 • Spremnik 1. 100 l = 660,00 kn

CIJENA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA – PREMA PRIJEDLOGU CJENIKA

KORISNICI KUĆANSTVO

SPREMNIK MIN. JAV.

USLUGA

JEDNO

PREUZIMANJE SPREMNIKA

UKUPNA CIJENA JAVNE USLUGE
1 x mjesečno 2 x mjesečno 3 x mjesečno 4 x mjesečno
120 l 45,00 kn 14,40 kn 29,70 kn 44,28 kn 88,20 kn 102,60 kn
240 l 28,80 kn 44,28 kn 102,60 kn 131,40 kn 160,20 kn
770 l 92,40 kn 137,40 kn 229,80 kn 322,20 kn 414,60 kn
1.100l 132,00 kn 177,00 kn 309,00 kn 441,00 kn 573,00 kn
 • uračunati popusti do 120 i 240 l mjesečno

KORISNICI NE KUĆANSTVO

SPREMNIK MIN. JAV.

USLUGA

JEDNO PREUZIMANJE SPREMNIKA UKUPNA CIJENA JAVNE USLUGE
1 x mjesečno 2 x mjesečno 3 x mjesečno 4 x mjesečno
120 l 105,00 kn 33,60 kn 124,74 kn 154,98 kn 185,22 kn 215,46 kn
240 l 67,20 kn 154,98 kn 215,46 kn 306,60 kn 373,80 kn
770 l 385,00 kn 185,22 kn 306,60 kn 407,40 kn 508,20 kn
1.100 l 660,00 kn 490,00 kn 875,00 kn 1.260,00 kn 1.645,00 kn
 • uračunat popust do 480 l mjesečno
 • sve cijene su iskazane bez PDV-a

IZRAČUN PRIJEDLOGA CJENIKA

Ulazni podaci:

 • Ukupni godišnji troškovi javne usluge za Općinu Plitvička Jezera: 3.869.943,25 kn Planirana godišnja ulaganja u sustav gospodarenja otpadom: oko 800.000,00 kn
 • Korisnika kućanstvo: 1.516 korisnika
 • Korisnika ne kućanstvo: 475 korisnika (133 privreda + 342 iznajmljivači)
 • Popust za korisnike kategorije kućanstvo koji proizvode do 120 l mjesečno 50% umanjenje cijene javne usluge
 • Popust za korisnike kategorije kućanstvo koji proizvode do 240 l mjesečno — 40% umanjenje cijene javne usluge
 • Popust za korisnike kategorije ne kućanstvo koji proizvode do 480 l mjesečno — 10% umanjenje cijene javne usluge

Obavezna minimalna javna usluga

Procjena:

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na obveznu minimalnu javnu uslugu (iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu): 1.298.746,80 kn.

Procjena broja korisnika kategorije kućanstvo koja ostvaruje popust od 50%: 10%.
Procjena broja korisnika kategorije kućanstvo koja ostvaruje popust od 40%: 20%.
Procjena broja korisnika kategorije ne kućanstvo koja ostvaruje popust od 10%: 20%.

Izračun – obavezna minimalna javna usluga:

Minimalna javna usluga korisnika kućanstvo – opterećenje sustava 54,84%

= 1.298.746,80 kn * 54,84% / ((1.516 korisnika * 10% * 50% popust) + (1.516 korisnika * 20% * 60% popust) + (1.516 korisnika * 70%)) * 12 mjeseci = 45,00 kn

Minimalna javna usluga korisnika ne kućanstvo – opterećenje sustava 45,16%

= 1.298.746,80 kn * 45, / ((475 korisnika * 20% * 90%) + (475 korisnika * 80%)) * 12 mjeseci 105,00 kn

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada:

Procjena:

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na količinu predanog komunalnog otpada (preostali troškovi prijevoza i obrade otpada miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada): 3.363.473,95 kn.

Ukupni broj spremnika na području Općine Plitvička Jezera :

Kućanstvo

 • 60 litara = 679 spremnika (u stvarnosti 120 l)
 • 80 litara = 197 spremnika (u stvarnosti 120 l)
 • 120 litara = 252 spremnika
 • 240 litara = 6 spremnika
 • 360 litara = 1 spremnik
 • 770 litara = 5 spremnika
 • 1.100 litara = 23 spremnik

Pravne osobe

 • 120 litara = 71 spremnik
 • 240 litara = 32 spremnika
 • 360 litara = 2 spremnika
 • 770 litara = 3 spremnika
 • 1.100 litara = 122 spremnika

Iznajmljivači

 • 60 litara = 4 spremnika (u stvarnosti 120 l)
 • 80 litara = 6 spremnika (u stvarnosti 120 l)
 • 120 litara = 299 spremnika
 • 240 litara = 2 spremnika
 • 770 litara = 1 spremnik
 • 100 litara = 3 spremnika

Ukupno litara miješanog komunalnog otpada godišnje: 13.125.840,00 l

Ukupno litara miješanog komunalnog otpada godišnje – kućanstvo: 7.982.880,00 l (planirano 4 odvoza mjesečno tijekom 12 mjeseci)

Ukupno litara miješanog komunalnog otpada godišnje – ne kućanstvo: 5.142.960,00 l (planirano 4 odvoza mjesečno za privredu i 2 odvoza mjesečno za sve iznajmljivače i spremnike od 1. 100 l kod privrede za svih 12 mjeseci)

Kategorija korisnika Litara MKO godišnje Litara MKO godišnje — uračunat popust Godišnji troškovi Jedinična cijena
Kućanstvo 7.982.880,00 l 7.278.892,80 l 873.467,14 kn 0,12 kn/l
Ne kućanstvo — spremnici do 360 l 1.811.280,00 l 1.793.167,20 l 502.086,82 kn 0,28 kn/l
Ne kućanstvo — spremnici 770 l 110.880,00 l 110.880,00 l 55.440,00 kn 0,5 kn/
Ne kućanstvo — spremnici 1.100 l 3.220.800,00 l 3.220.800,00 1.932.480,00 kn 0,6 kn/
UKUPNO 13.125.8401 12.403.740,00 1 3.363.473,95 kn
 • Minimalna javna usluga — ukupno godišnje: 1.298.746,80 kn
 • Preuzimanje miješanog komunalnog otpada ukupno godišnje: 3.363.473,95 kn
 • Ukupni godišnji prihodi: 4.662.220,75 kn

 Komunalac d.o.o.
Direktorica
Ana Rapo mag. comm.

PREUZIMANJE: Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Plitvička Jezera