Komunalac d.o.o. - Trg Sv. Jurja 12, HR - 52230 Korenica

TEL/FAX

053/776-518

EMAIL

info@komunalac-korenica.hr

RADNO VRIJEME

PON-PET 07-15

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Komunalac
d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicama na
jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Ponovna uporaba informacijama znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane
fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u
okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i to:
 osobno u t.d. Komunalac d.o.o. radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
 putem pošte na adresu Komunalac d.o.o., Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica
 putem elektroničke pošte na adresu: info@komunalac-korenica.hr
 faksom na broj 053 776 168.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Službenica za informiranje je Anto Juko, telefon 053 776 518, e-mail: : info@komunalac-
korenica.hr

NAKNADA TROŠKOVA
Komunalac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu
pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama Narodne novine 25/13
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine 85/15
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Narodne novine 12/14
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015 (pdf)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 (pdf, csv)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2027 (pdf, csv)

Obrazac Zahtjeva Za Pristup Informacijama
Obrazac Zahtjeva Za Pristup Informacijama
50 KiB
181 🡇
Details
Obrazac Zahtjeva Za Dopunu Ili Ispravak Informacije
Obrazac Zahtjeva Za Dopunu Ili Ispravak Informacije
52 KiB
58 🡇
Details
Obrazac Zahtjeva Za Ponovnu Uporabu Informacija
Obrazac Zahtjeva Za Ponovnu Uporabu Informacija
50 KiB
53 🡇
Details
Obrazac Zahtjeva Za Pravo Na Pristup Informacijama
Obrazac Zahtjeva Za Pravo Na Pristup Informacijama
52 KiB
45 🡇
Details